Join Us


Working location: Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Shanghai, Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Beijing, Tianjin,xian, Qingdao, Urumqi, Inner Mongolia, Africa, South America, etc.


Tel: 15711576807


E-mail: hr-xmn@china-logistics.com